გრძელვადიანი ჰემოდიალიზის კათეტერი

გრძელვადიანი ჰემოდიალიზის კათეტერი